บทเรียนการสร้างระบบยิงปืนใน VR ด้วย Unity ร่วมกับ Oculus Integration ด้วยภาษา C# และ OVR ทดสอบผ่านอุปกรณ์ Oculus Quest Headset เพื่อต่อยอดในการสร้างเกม VR สำหรับผู้ที่สนใจ

3

บทเรียนสำหรับการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Unity โดยพัฒนาร่วมกับ Oculus Integration สร้างเกม VR ในตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งบน Oculus Quest

1

ANDROID KOTLIN DEVELOPER

iOS DEVELOPER

ANDROID JAVA DEVELOPER

INTERNET OF THINGS

GAME DEVELOPMENT

1 2 3 4 5 6
Firebase Web